Огромен къмпинг за каравани ще правят в гората край Созопол

Къмпингът ще е разположен на 15 декара площ в местностите Ликовуня и Мапи

РИОСВ-Бургас ще решаванеобходимо ли е извършване на Оценка за въздействието върху околната среда на къмпинг, разположен на 15 декара площ в горски масиви до Созопол. 

Това става ясно от подадените документи в екоинспекцията.

Ето и точното наименование на инвестиционнота предложение - „Изграждане на четиридесет броя заслони, архитектурни съоръжения за подпомагане на отдиха и туризма, осем броя временни постройки на колела  тип „Каравани“, пейки за отдих в поземлен имот №67800.42.26, местност Ликовуня, землище Созопол, община Созопол и изграждане на тридесет броя заслони, архитектурни съоръжения за подпомагане на отдиха и туризма, четири броя временни постройки на колела  тип „Каравани“, пейки за отдих в поземлен имот №67800.43.42,  местност Мапи, землище Созопол, община Созопол с възложител: „Амейзис Трейдинг Къмпани“ ЕООД“.

Територията попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Къмпингът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попадат в защитена зона ВG0002077 за опазване на дивите птици, съобщиха от РИОСВ-Бургас.

Над парцела минава миграционният път на птиците Виа понтика.

Автор Ирина Генова