ЗАПОВЕД

2351/19.07.2023г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51)

ОТКРИВАМ

 

ЗАПОВЕД

№ 2250/11.07.2023г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл.18, чл.52 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.28 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51) и Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.06.2023 г. заседание (Протокол № 52), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 56 от НРПУРОИВ, 

З А П О В Е Д

№1675/31.05.2023

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 22 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол №49),

 

З А П О В Е Д 

№ 1570/23.05.2023 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 19 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол № 49),

 

Страница 1 от 25