На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка със заповед № 2481/03.09.2019 година на Кмета на Община Бургас 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за възлагане предоставянето на социални услуги  в общността – Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие, в Община Бургас.