Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри