Sunny tours property предлага партерен офис, широк център, с два входа, две помещения, коридор и WC. Възможност за обособяване на кухненски кът. 

След ремонт, климатици, частично обзавеждане.

Площ 65 кв.м, цена 59 000 EUR

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет – Бургас по т.19 от дневния ред на заседание, проведено на 28.08.2018г. /Протокол № 46/

ЗАПОВЕД

№1643/18.06.2018г.

На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,