С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри

на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Братово, с.Брястовец, с.Драганово, с.Изворище и с.Миролюбово, община Бургас. Съобщението е публикувано в Държавен вестник бр.82/05.10.2018г. 

Материалите се намират в кметствата на населените места и Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.