З А П О В Е Д

№ 1386/29.05.2019 г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.6 от дневния ред на проведеното на 30.04.2019 г. заседание (Протокол № 56),

ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: 

На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1 и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава на община Бургас да изработи за своя сметка проект на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св.Анастасия“, община Бургас“.