ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 1386/29.05.2019 г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.6 от дневния ред на проведеното на 30.04.2019 г. заседание (Протокол № 56),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните общински обекти - спиркозаслони, на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост, представляващи елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56 ал. 1 от ЗУТ, съгласно приложени списъци:

1. Спиркозаслони в Пакет 1 – 49 броя, от които 38 с рекламен носител (14 бр. тип А и 12 бр. тип Б) и 11 без възможност за реклама (тип В), с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1330 (хиляда триста и тридесет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване 133 лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3990 лева.

2. Спиркозаслони в Пакет 2 – 46 броя, от които 38 броя с рекламен носител (18 бр. тип А и 10 бр. тип Б) и 8 без възможност за реклама (тип В), с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1345 (хиляда триста четиридесет и пет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване 134,50 лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 4035 лева.

3. Спиркозаслони в Пакет 3 – 45 броя, от които 38 броя с рекламен носител (18 бр. тип А и 10 бр. тип Б) и 7 без възможност за реклама (тип В),с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1343 (хиляда триста четиридесет и три) лв., без ДДС и стъпка за наддаване 134,30 лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 4029 лева.

4. Спиркозаслони в Пакет 4 – 47 броя, от които 39 броя с рекламен носител (31 бр. тип А и 4 бр. тип Б) и 8 без възможност за реклама (тип В), с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1401 (хиляда четиристотин и един) лв., без ДДС и стъпка за наддаване 140,10 лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 4203 лева.

Обектите по т. 1-4 са предназначени единствено и само за рекламна дейност и само на одобрените типове заслони А и Б, част от които са рекламно-информационни елементи тип „Ракета“.

Определям следните минимални задължения към участниците при извършване на рекламната дейност по спиркозаслоните: поддръжка на спиркозаслоните, която включва ежедневен обход и оглед на всички съоръжения и незабавното отстраняване на разлепени плакати, афиши и съобщения; измиване и подсушаване на спиркозаслоните – минимум 2 пъти в седмицата; нощен мониторинг за осветеността /за осветените спирки/ - минимум 1 седмично; застраховка на съоръженията; реакция при вандализъм и увреждане в рамките на 24 часа; отстраняване на щети за сметка на наемателя; заплащане на суми за възстановяване на електроенергия за осветените спирки.

Определям следните задълженията към участниците, гарантиращи изпълнението на задълженията им като наематели: застраховане на спиркозаслоните за тяхна сметка в полза на Община Бургас; депозит за изпълнение на задълженията за поддръжка и незабавно отстраняване на щети в размер на стойността на един спиркозаслон тип А.

Търгът да се проведе на 19.06.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, списъци на спиркозаслоните, разпределени по пакети, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. 

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа. 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16:00 часа на 17.06.2019 г. 

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и пакета от спиркозаслони, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16:00 часа на 18.06.2019 г. 

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове за обектите, да се проведе на 26.06.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, стая № 111. 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа  на 24.06.2019 година.

Нови заявления за участие в повторните търгове за съответните пакети от спиркозаслони да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 25.06.2019 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търговете да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас