ЗАПОВЕД

№ 1642/18.06.18 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет- Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:

- С Решение № 41-7/24.04.2018 г. на Общински съвет Бургас:

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас

ЗАПОВЕД

№ 871/12.04.2018 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37),

ОТ ОБЩИНА БУРГАС 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №689/20.03.2018 г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас: