З А П О В Е Д

1481/02.06.21 г.

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 34 от проведеното на 26.05.2021 г. заседание (Протокол № 22),

З А П О В Е Д

831/30.03.2021 г.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г.  заседание (Протокол № 15),

 

З А П О В Е Д

752/18.03.2021 г. 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г. заседание (Протокол № 15), Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16), Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 21.12.2020 г. заседание (Протокол № 18)