З А П О В Е Д

№ 3529 / 11.10.2022 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

ЗАПОВЕД

№3507/10.10.2022г. 

 

На основание чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 19 от дневния ред на проведеното на 22.02.2022 г. заседание (Протокол № 33), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба   

З А П О В Е Д

 

№ 3007/31.08.2022 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.05.2021 г. заседание (Протокол № 22),