ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 3529 / 11.10.2022 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2023 г. ще се предоставят  услугите по  събиране, извозване и обезвреждане  на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б.  Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

             2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:

РАЙОНИ, включени в системата на организирано

поддържане на чистотата

ЧЕСТОТА  НА  ИЗВОЗВАНЕ  НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ  И

ВИДОВЕ  СЪДОВЕ 

0,24  и 0,12м3

/пластмасов/

1,1 м3 /Бобър/

2,25 м3/NORD/

3,0   м3/NORD/

3,75 м3/NORD/

4 м3/контейнер/

0,11 м3 /кофа Мева/

пъти  месечно

пъти  месечно

пъти  месечно

пъти  месечно

А.  гр. Бургас, квартали  и населени места

 гр. Бургас и квартали

 

 

-  ЦГЧ

6

30

…..

----

-  к-с “Изгрев”

6

30

4

----

-  к-с ”Зорница”

6

30

----

----

-  к-с ”Славейков”

6

30

4

----

-  к-с ”Братя Миладинови”

6

30

----

----

-  к-с ”Лазур”

6

30

----

----

-  кв. “Меден  Рудник”

 вкл. „Районен център“

6

30

4

----

-  кв. Победа,

30

30

30

----

-  кв. Акации

6

30

----

----

-  кв. Сарафово

 

15

30 (от 01.06 до 30.09)

15 (от 01.10 до 31.05)

----

----

-  кв. Крайморие

15

30 (от 01.06 до 30.09)

10 (от 01.10 до 31.05)

----

----

-  кв. Лозово

----

15

----

----

-  кв. Д.Езерово

----

15

----

----

-  кв. Г.Езерово

----

10

15

----

-  кв. Ветрен

4

4

4

            4

-  кв. Банево

4

4

4

4

-  кв. Рудник

4

4

3

4

-  кв.Черно Море

4

4

3

4

-  Пром. зона Север

8

15

4

----

-  Пром. зона Юг

8

15

4

----

-  Приморски парк

30

30 (от 01.06 до 30.09)

15 (от 01.10 до 31.05)

----

----

-  Гробищен парк

----

8

----

----

Населени места

 

-  гр. Българово

4

4

3

….

-  с. Твърдица

----

5

.

----

-  с. Маринка

----

8

----

----

-  с. Димчево

----

5

----

----

-  с. Изворище

4

----

----

….

-  с. Драганово

4

----

----

…..

-  с. Брястовец

4

4

----

…..

-  с. Миролюбово

4

4

----

…..

-  с. Равнец

4

4

3

----

-  с. Братово

4

8

----

----

-  с.  Извор

4

----

----

….

Б.Вилни зони и селищни образувания

-  „Пети километър”

6

15

----

----

-  вил. зона „Мин.бани“

----

5

          ----

4

-  вил. зона. „Боровете”

----

5

----

----

- вил. зона „Росенец”

----

5

4

----

-  Лесопарк „Росенец”

8 (от 01.06 до 30.09)

(от 01.10 до 31.05)

8 (от 01.06 до 30.09)

(от 01.10 до 31.05)

4

8 (от 01.06 до 30.09)

4 (от 01.10 до 31.05)

- с.о. Рибарско селище

----

4

4

----

- с.о. Върли бряг

----

8

----

----

- с.о. „Батака”

---

----

4

----

- с.о. „Каптажа 1”

----

4

----

----

- с.о. „ Лозницата”

----

4

----

----

- с.о „ Училищното”

----

----

4

----

- с.о. „Острица 1”

----

4

----

----

- с.о. „Острица 2”

----

4

----

----

-см.ф.„Хайнлъка“

4

8

----

----

В. Застроени терени извън  границите на районите  по т.А и т.Б

-остров Св. Анастасия

----

-----

4

----

-други застроени територии

Честота на извозване на битовите отпадъци  еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет  „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата”, Директор на дирекция „Околна среда“,  директорите на ЦАУ,  кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас.  

Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС