ОБЩИНА БУРГАС


ОБЯВА

за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за
„Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на Община Бургас“
 

На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, Ви каним да подадете заявления за сключване на договор с предмет „Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспорти и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на Община Бургас“

Срок на извършване на дейностите: 3 години

Място и срок за подаване на заявленията: Документите могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа в центъра за работа с граждани на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, по електронен път на електронна поща: obshtina@burgas.bg с копие до v.valkova@burgas.bg или чрез лицензиран пощенски оператор. Срокът за подаване на заявленията е 14 календарни дни от публикуването на обявата.

Краен срок за подаване на заявления е до 17:15 часа на 05.04.2023 г., а при липса на  такива до 17:15 часа на 19.04.2023 г.

Срок за разглеждане на заявленията: Заявленията се разглеждат от комисия, определена със заповед №2555/13.09.2021 г.,  на кмета на общината в 5-дневен срок от приключването на събирането им.

Допълнителна информация: тел 056/826659 – Веселка Александрова

 

Изисквания към участниците:

1.      да отговарят на изискванията на чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците;

2.      да разполагат съдове и/ или   да определят площадки за разделно събиране на излезли от употреба гуми в срок до 20 дни от сключването на договора;

3.      да предложат примерен договор и примерна програма за разделно събиране на излезли от употреба гуми, включваща конкретния начин на организация, съответстваща на изискванията на подзаконовите нормативни актове;

4.      да могат да обслужват съдовете минимум веднъж месечно, а при необходимост и по-често;

5.      да предложат мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за събиране;

6.      да посочат количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба гуми, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на Общината, за да се постигнат целите заложени в чл. 31 и § 15 от ПЗР на ЗУО.

7.      да организират информационни и образователни кампании минимум веднъж годишно за популяризиране на разделното събиране на излезли от употреба гуми и да информират обществеността.