Повече проверки и повече актове на горските структури през 2022 г.

Повече ефективност от проверките за незаконна сеч, постоянно присъствие на терен на контролните органи от горските структури през 2022 г. -  това показва статистиката за направените инспекции и наложените административни наказания от екипите на Изпълнителна агенция по горите и горските инспектори на регионалните дирекции по горите за 2022 г.

Повече от 320 000 проверки са извършили контролните органи на Агенцията и нейните регионални структури, което представлява с над 28% повече, спрямо същия период на 2021 година. 

Увеличение е налице и при установените с актове нарушения, които възлизат на 7 000 бр. (увеличение с над 22% спрямо предходната година). Съотношението на проверките и наложените санкции за последните две години определят тенденция за слабо намаляване на нарушенията спрямо предходната година. Многократното увеличение на инспекциите води до по-голяма ефективност на контрола, дисциплиниращ ефект и превенция на нарушенията. 

През последните пет месеца на изминалата година се отчита засилване на проверките в сечищата, което води до по-голяма оперативност при разкриване на нарушенията, смятат експертите. 

В резултат на установените нарушения на горското законодателство в обекти за добив на дървесина, през 2022 г. са издадени общо 259 заповеди за спиране на сечта и е спряна дейността на 21 обекта за преработка и търговия с дървесина за установени нарушения на горското законодателство в тях. 

Значително увеличение спрямо предходната година се наблюдава и при установените количества дървесина, предмет на незаконни посегателства, които са в общ размер на 18120 плътни кубически метра (увеличение с над 184%).