8 модерни трактора получиха горски стопанства от ЮИДП

На 27 октомври, на територията на “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, бяха приети 8 броя трактори, в комплект с плуг и дискова брана. 

Техниката е закупена по проект № BG16М1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен“, на приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" по ОП "Околна среда 2014-2020г.", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. 

Териториалните поделения, които се сдобиха с трактор по проекта са ДЛС-Мазалат, ДГС-Стара Загора, ДГС-Мъглиж, ДГС-Гурково, ДГС-Хасково, ДГС-Сливен, ДГС-Елхово и ДГС-Айтос. С техниката ще се извършват лесокултурни дейности, с което ще се подобри и улесни значително работата на горските служители. 

Ще се осъществяват дейности като: почистване и почвоподготовка на площи за залесяване; залесяване, попълване и грижи за създадени горски култури; отгледни мероприятия в горски насаждения и провеждане на дейности в горски разсадници.