Уран в питейната вода на Синьо Камене, община Средец

Спира се водоподаването в село Синьо Камене заради констатирани несъответствия с изискванията за качеството на водата. Това съобщиха от пресцентъра на РЗИ – Бургас. Във връзка с констатирани несъответствия по показател „обща алфа-активност“ на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Синьо Камене, община Средец,

служители на РЗИ-Бургас връчиха на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас предписание с изх. № ДЗК-129/24.04.2017г. за провеждане на допълнителни анализи на питейната вода по радиологични показатели в акредитирана лаборатория.

Село Синьо Камене се водоснабдява с питейна вода от централен водоизточник – дренаж, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ-Бургас под № 0201002927/01.06.2006г., и от каптаж „старата чешма“, осигуряващ вода за две къщи от селото.

В изпълнение на предписанието на 22.06.2017г. с писмо изх. № К-916-2/ 20.06.2017г. от „ВиК“ ЕАД Бургас постъпи информация за проведените допълнителни анализи в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, при които е установено:

1. Съгласно Протокол от изпитване №146/06.06.2017г. на питейна вода от дом Тодорови (дренаж) има отклонения на стойностите по следните показатели: „обща алфа активност“ – 0,73 Bq/dm³, при норма 0,1 Bq/dm³ и „естествен уран“ – 0,077 mg/l, при норма 0,03 mg/l.

2. Съгласно Протокол от изпитване № № 145/06.06.2017г. на питейна вода от дом Тодорови (каптаж „старата чешма“ осигуряващ вода за две къщи от селото) има отклонение на стойностите по следния показател: „обща алфа активност“ – 0,15 Bq/dm³, при норма 0,1 Bq/dm³.

Към момента в с. Синьо Камене, община Средец, съгласно предоставени данни за българското население от НСИ към 31.12.2016г., постоянно живеещото население е 23 жители, от тях: няма лица под 18г., 8 лица на възраст от 19г. до 65г. и 15 лица над 65г., По неофициални данни на територията близо до с. Синьо Камене има находища на полезни изкопаеми.

Във връзка с предоставените от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас данни и констатираните несъответствия с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, Обн. ДВ бр.30 от 28 Март 2001г.) и с цел прекратяване въздействието на посочените фактори на околната среда върху здравето на населението, РЗИ-Бургас издаде предписание с изх.№ ДЗК-206/26.06.2017г. за спиране незабавно подаването на водата, използвана за питейно – битови цели, чрез водоснабдителната мрежа за населението на с. Синьо Камене, Община Средец и провеждане на следните задължителни мероприятия от страна на дружеството:

1. До привеждане качествата на водата от водоизточниците, подавана чрез водоснабдителната мрежа за населението на с. Синьо Камене, Община Средец, водата за питейно-битови цели да се осигурява чрез цистерни или да се доставя бутилирана такава. Да се предприемат необходимите мерки доставяната с цистерните вода да отговаря на всички изисквания на Наредба № 9 и да не създава риск за здравето на потребителите.

2. Да се информира писмено РЗИ-Бургас за последващите действия и мерки от страна на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за привеждане в норма на показателите „обща алфа активност“ и „естествен уран“, съгласно Приложение №1 таблица Б и Г от Наредба № 9 от 16 март за качеството на водата предназначена за питейно – битови нужди.

3.В тридневен срок след извършване на необходимите мерки по т.2 следва да се информира РЗИ–Бургас за осигуряване на представител на инспекцията за извършване на контролна проверка и пробонабиране от водоснабдителната мрежа на с. Синьо Камене, Община Средец.

Към настоящия момент е връчена заповед на Директора на РЗИ-Бургас за Потвърждаване на Предписание № ДЗК – 206/26.06.2017 г. за спиране на дейност със значение за здравето на човека: Подаването на водата, използвана за питейно – битови цели, чрез водоснабдителната мрежа за населението на с. Синьо Камене, Община Средец.

Информирани са Кмета на Община Средец и кметския наместник на с. Синьо Камене, които да предприемат спешни мерки за информиране на населението на с.Синьо Камене, чрез допълнително поставяне на информационни табели на обществените места в населеното място.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови