Защо съхнат иглолистните гори в Бургаско

Климатичните промени и сушата в последните години оказват съществено влияние върху състоянието на изкуствено създадените гори.

В този смисъл през последните няколко години на преден план излязоха ред сериозни въпроси.

Един от тях е свързан със здравословното състояние на бял и черборови култури и тяхното масово съхнене, а не рядко и тотално загиване.

Съхненето на иглолистни култури със средна възраст 40-50 години, създадени в райони с надморска височина до 700-800 метра, което е обхванало над 1000 дка държавни гори и още толкова общински и частни, има ясно изразен патологичен характер и е комплекс от биотични и абиотични фактори.

За отделните региони на страната интензивността на процеса е различен.

Причините са обстойно обследвани и бяха направени редица анализи от експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Лесозащитните станции (ЛЗС), както и представители на Института за гората при БАН и Лесотехническия университет.

Специалисти от Сърбия и Македония през 2016 година взеха участие в конференцията „Перспективи и насоки на стопанисване на изкуствените иглолистни гори”, която бе организирана от Министерството на земеделието, храните и горите,  Югозападно държавно предприятие и Изпълнителната агенция по горите, поради общата тенденция на нашата и техните държави на засилване на интензитета на нападенията от вредители. В конференцията участваха близо 100 души, сред които учени от Лесотехническия университет, БАН, Института за гората, представители на МОСВ, всички браншови и професионални организации от сектора, Асоциация Общински гори. 

В частност за Бургаския регион, експерти от изброените по горе в текста институции, установиха съхнене на черен бор (Pinus nigra) и алепски бор (Pinus halepensis), обхващащо иглици, леторасли и клони, както и на цели дървета, попадащи в района на крайградските лесопаркове – Бургас и Минерални бани, защитена зона „Айтоска планина” – BG 0000151, приета с ПМС 122/02.03.2007 г., за опазване на природни местообитания и местообитанията на видовете и техните популации.