Експерти-лесовъди се събраха на изнесено съвещание в странджанските гори /снимки/

Лесовъди, работещи в държавните горски и ловни стопанства, шефове от Регионалната дирекция по горите – Бургас, представители на ИАГ, на ЮИДП-Сливен, семеконтролна и лесозащитна станции, ДПП Странджа, БДЗП, БФБ, общински горски структури и частно практикуващи лесовъди се събраха на изнесено съвещание в странджанските гори.

Специалистите бяха на място в 4 различни насаждения на територията на Държавно горско стопанство Звездец. Те огледаха дърветата, дискутираха върху отглеждането им и дадоха идеи за бъдещото им стопанисване.

Първият обект бе в подотдел 88:а – в местност Марино селище, ГСУ Босна, землището на село Бяла вода.

Гората е зряло дъбово високостъблено насаждение от благун, горун и цер. Експертите обсъдихе състоянието на насаждението, лесовъдската намеса и бъдещото му отглеждане.

Втората спирка на лесовъдите бе в подотдел 109:г, в местността Стрелбището, в ГСУ Звездец, землище на Звездец.

Гората е зряло дъбово издънково насаждение за превръщане в семенно. Извършено бе на практика окачествяване на произволно избрано дърво, което в последствие бе отсечено и разкроено на асортименти.

Третият обект бе подотдел 226:к, Каров пряслоп, ГСУ Стоилово, землище на село Бръшлян.

Гората там е иглолистна култура, засадена преди около 50 години. Обсъден бе начинът на трансформацията й в широколистна, съставена от местни видове.

Последният обект бе в подотдел 218:и, местност Поваленото дърво, ГСУ Стоилово, землище на село Бръшлян.

Представено бе младо широколистно високостъблено насаждение. Проведена бе дискусия относно лесовъдската намеса и бъдещото стопанисване.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

Текст и снимки Ирина Генова