Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за 60 години

Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за периода 1960-2020 г., а територията им се е увеличила близо 2 пъти в последните 100 години и това е благодарение на активната лесовъдска намеса в тях. 

Това стана ясно на пресконференцията „Заедно за опазване на горите“, която Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

„Всички милеем за горите. Но какво знаем за тях? У нас се е наложило популисткото схващане, че горите трябва да са девствени и неприкосновени, а в тях да няма никаква човешка дейност. Митът за вековните гори, които трябва да се консервират и в тях да не стъпва човешки крак, изобщо не почива на научни данни. 

За да дадем думата на науката и проверените факти, стартираме кампания за опазване на горите. Не искаме да чуваме повече, че компаниите от двата сектора са наричани дървена мафия. Няма бизнес, който да иска да си унищожи суровината“, заяви по време на откриването на събитието председателят на БКДМП проф. Васил Живков.

„Ако липсват лесовъдски намеси и правилно управление, могат да се загубят хиляди кубици дървесина и да се забави растежа на горите в тези зони. Само за последните 20 години регистрираното увеличение на горския запас е с над 30 %, което означава, че няма опасност от изчезване на нашите гори. Горите у нас са най-големият природен ресурс. За да продължим обаче да ги управляваме правилно, е важно също така да изградим нови горски пътища и да модернизираме дърводобива “, каза още проф. Живков.

Заместник-министърът на земеделието и горите инж. Мирослав Маринов съобщи, че горите и горските територии в Република България обхващат приблизително 4,270 милиона хектара, което представлява 38,5%  от националната територия. „Определено без тях животът, какъвто го познаваме, не би бил възможен. Управлението на горите и горските територии в България се основава на разбирането за устойчиво развитие и на стремеж към баланс на всички функции, които те изпълняват, а именно- екологични, икономически и социални“, каза още той.

През последното десетилетие горският сектор е изправен пред значителни предизвикателства, нарастващите изисквания към горите в областта на управлението на последиците от изменението на климата, опазването на природата и околната среда, постигането на баланс между повишените изисквания към горите и тяхната устойчива производителност, отбеляза Мирослав Маринов. 

„Необходими са отговори на въпросите, свързани с адаптирането на горите към изменението на климата, взаимовръзките и между въздействието на управлението на горите и опазването на природата, ефективното използване на суровините и поддържане на потенциала с добавена стойност за горското стопанство и на индустриите, базирани на дървесината като основна суровина“, поясни той.

„Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за периода 1960-2020 г., а територията им се е увеличила близо 2 пъти в последните 100 години. Близо 67,6% от горите са държавна собственост, а 10,3% са общински“, заяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев. 

Горските запаси към 2020 г. възлизат на 718 млн. м3, за сравнение през 60-те години на миналия век са били 243 млн. м3, коментира още той. Дървесните видове, които преобладават у нас, са бук, дъб и бял бор „Прирастът в горите се е увеличил двойно за период от 60 г. Ползването на горите спрямо прираста е с 50 % по-малко от средното за Европа“, обясни още той.

Доц. д-р Георги Костов, ръководител катедра „Лесовъдство“, ЛТУ, допълни, че териториите с горско покритие са се увеличили със 122 155 ха, основно в резултат на самозалесяване на незалесени горски площи и изоставени земеделски земи извън горските територии и залесяване на незалесени горски територии. 

Според него продължава процесът на нарастване на площта на горите в резултат на естествени сукцесионни процеси. „Разпределението на добитата през периода 2013 – 2021 г.  година дървесина по категории – едра, средна, дребна и дърва за горене, е съответно 21:18:2:59. При иглолистната дървесина то е 31:26:2:41 и при широколистната дървесина – 21:18:2:75“, изтъкна той.

По статистически отчетни данни на ИАГ за периода от 2010 до 2020 г. общият дървесен запас в горите в защитени територии (съответно горите със защитни и със специални функции) нараства от 272 123 467 куб. м (42,2% от общия дървесен запас на всички гори) на 507 490 864 куб. м (70,6%). Общият запас на горите с дърводобивни и средообразуващи функции (съответно гори със стопански функции) през същия период намалява от 372 229 612 (57,8%) на 210 919 773 куб. м (29,4%)

„България е на второ място в ЕС по дял на защитени зони в НАТУРА 2000, с около 60 %, при средно 18 % за останалите страни членки. В България 35 % от територията е под защита, а над 10 % под строга защита. Съгласно Европейската стратегия за горите и за биологичното разнообразие, според която до 2030 всяка членка следва да постави под защита 30%, а под строга защита 10 % от сухоземната си територия, страната ни вече е изпълнила своите ангажименти“, сподели инж. Петър Дишков, мениджър снабдяване с дървесина. 

Над 65 % от горите и 80 % от държавните гори са сертифицирани по FSC®. Промишлените отрасли, които работят с дървесина, представляват 20 % от производствените предприятия в целия ЕС и осигуряват 3,6 млн. работни места и с годишен оборот от 640 млрд. евро, уточни още той. Той призова за насърчаването на най-благоприятните за биологичното разнообразие и климата практики в управлението на горите, които подпомогнат развитието на силна и устойчива основаваща се на горското стопанство биоикономика. 

„Трябва да спрем да приемаме всеки камион с дървесина като потенциален проблем – напротив, той би могъл да е добит при устойчивото стопанисване на горите, с цел подобряване здравословното им състояние, складирайки CO2 и осигурявайки нужната на обществото суровина“, допълни инж. Дишков.