Лесовъди, работещи в държавните горски и ловни стопанства, шефове от Регионалната дирекция по горите – Бургас, представители на ИАГ, на ЮИДП-Сливен, семеконтролна и лесозащитна станции, ДПП Странджа, БДЗП, БФБ, общински горски структури и частно практикуващи лесовъди се събраха на изнесено съвещание в странджанските гори.

Климатичните промени и сушата в последните години оказват съществено влияние върху състоянието на изкуствено създадените гори.

В този смисъл през последните няколко години на преден план излязоха ред сериозни въпроси.

Един от тях е свързан със здравословното състояние на бял и черборови култури и тяхното масово съхнене, а не рядко и тотално загиване.