ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

 

№ 3007/31.08.2022 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.05.2021 г. заседание (Протокол № 22),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ ІІ (две римско) в кв. 50 (петдесет), целият с площ 560 (петстотин и шестдесет) кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – улица; изток – УПИ ІІІ-1267; юг – УПИ ХІ; запад – УПИ І, актуван с Акт № 5207/28.08.2008г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1396 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три девет шест), целият с площ 567 (петстотин шестдесет и седем) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1316, 07079.705.3033, 07079.705.1267, 07079.1399, с начална тръжна цена 35 750 лв. (тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1787,50 (хиляда седемстотин осемдесет и седем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3575,00 (три хиляди петстотин седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 71,50 (седемдесет и един лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС.

2. УПИ ХVІІ-общ. (седемнадесет римско общински) в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 583 (петстотин осемдесет и три) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХVІІІ; югоизток – УПИ ХІV; югозапад – УПИ ХVІ, актуван с Акт № 2355/16.03.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1561 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест едно), целият с площ 580 (петстотин и осемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1560, 07079.705.3044, 07079.705.1562, 07079.705.563, 07079.705.1564, 07079.705.20, с начална тръжна цена 37 200 лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1860,00 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3720,00 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 74,40 (седемдесет и четири лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

3. УПИ ХVІІІ-общ. (осемнадесет римско общински)  в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХІХ; югоизток – УПИ ХІІІ; югозапад – УПИ ХVІІ, актуван с Акт № 2356/16.03.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1562 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест две), целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1561, 07079.705.3044, 07079.705.1563, 07079.705.1533, 07079.705.563, 07079.705.1564, с начална тръжна цена 36 600 лв. (тридесет и шест хиляди и шестстотин лева), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 1830,00 (хиляда осемстотин и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3660,00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 73,20 (седемдесет и три лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

4. УПИ ХІХ-общ. (деветнадесет римско общински) в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХІ; югоизток – УПИ ХІІ, югозапад – УПИ ХVІІІ, актуван с Акт № 2357/16.03.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1563 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест три), целият с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1562, 07079.705.3044, 07079.705.23, 07079.705.21, 07079.705.1533, 07079.705.563, с начална тръжна цена 32 900 лв. (тридесет и две хиляди и деветстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1645,00 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3290,00 (три хиляди двеста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 65,80 (шестдесет и пет лв. и осемдесет ст.) лева, без ДДС.

5. УПИ Х-1036 (десет римско за имот с планоснимачен номер хиляда тридесет и шест) в кв. 84 (осемдесет и четири), целият с площ 1212 ( хиляда двеста и дванадесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: Север- УПИ ІХ-1032,1035; изток – улица; юг – УПИ ХІ-1037; запад – УПИ ХІІ-1038, актуван с Акт № 4467/22.01.2007г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1404 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно четири нула четири), целият с площ 1206 (хиляда двеста и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1038, 07079.705.1032, 07079.705.1036, 07079.705.1035, 07079.705.3037, 07079.705.1037, с начална тръжна цена 77 400 лв. (седемдесет и седем хиляди и четиристотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3870 (три хиляди осемстотин и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 7740,00 (седем хиляди седемстотин и четиридесет) лева и цена на тръжната документация - 154,80 (сто петдесет и четири лв. и осемдесет ст.) лева, без ДДС.

6. УПИ ХІІ-717 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер седемстотин и седемнадесет) в кв. 48 (четиридесет и осем), целият с площ 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ V-716; изток - УПИ ХІ-718; юг - улица; запад - УПИ ХІІІ, актуван с Акт № 9457/02.11.2020г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.717 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка седем едно седем), целият с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1392, 07079.705.3029, 07079.705.718, 07079.705.719, 07079.705.716, 07079.705.715, с начална тръжна цена 31 200 лв. (тридесет и една хиляди и двеста лева), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 1560 (хиляда петстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3120,00 (три хиляди сто и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 62,40 (шестдесет и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

7. УПИ ХVІІ-общ. (седемнадесет римско общински) в кв. 48 (четиридесет и осем), целият с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ ІІІ-714 и УПИ ХVІІІ-714; изток - УПИ ХІІІ; юг - улица; запад - УПИ ХІV-713, актуван с Акт № 9458/02.11.2020 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1391 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три девет едно), целият с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м  по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.713, 07079.705.3029, 07079.705.1392, 07079.705.4047, 07079.705.4048, с начална тръжна цена 20 900 лв. (двадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1045 (хиляда четиридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2090,00 (две хиляди и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

8. УПИ ІІ-общ. (две римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 773 (седемстотин седемдесет и три) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – улица; изток – улица; юг – УПИ ІІІ; запад – УПИ І, актуван с Акт № 2260/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2303 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула три), целият с площ 773 (седемстотин седемдесет и три) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2306, 07079.705.3093, 07079.705.3090, 07079.705.2304, с начална тръжна цена 27 700 лв. (двадесет и седем хиляди и седемстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1385 (хиляда триста осемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2770,00 (две хиляди седемстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 55,40 (петдесет и пет лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

9. УПИ ІІІ-общ. (три римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІІ; изток – улица; юг – УПИ ІV; запад УПИ І, актуван с Акт № 2261/14.02.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2304 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула четири), целият с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.2305, 07079.705.3090, 07079.705.2303, 07079.705.2306, с начална тръжна цена 20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1030 (хиляда и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2060,00 (две хиляди и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

10. УПИ ІV-общ. (четири римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІІІ; изток – улица; юг – УПИ V, запад – край на регулацията, актуван с Акт № 2262/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2305 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула пет), целият с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.2307, 07079.705.3090, 07079.705.2304, 07079.705.2306, с начална тръжна цена 26 500 лв. (двадесет и шест хиляди и петстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1325 (хиляда триста двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 53,00 (петдесет и три) лева, без ДДС.

11. УПИ V-общ. (пет римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІV; изток – улица; юг - край на регулацията; запад – край на регулацията, актуван с Акт № 2263/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2307 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула седем), целият с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.3090, 07079.705.2305, с начална тръжна цена 22 450 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1122, 50 (хиляда сто двадесет и два лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2245,00 (две хиляди двеста четиридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

12. УПИ ХІІ-188 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и осем) в кв. 10 (десет), целият с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север - УПИ ІV-180; изток - УПИ ХІ-187; юг - улица "Трета"; запад - УПИ ІІІ-179 и УПИ ХІІІ-189, актуван с Акт № 9479/29.12.2020 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2188 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две едно осем осем), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2189, 07079.705.3093, 07079.705.2187, 07079.705.2180, 07079.705.2179, с начална тръжна цена 23 900 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1195 (хиляда сто деветдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2390,00 (две хиляди триста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 21.09.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 19.09.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 20.09.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 28.09.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 26.09.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.09.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас