ЗАПОВЕД

№684/16.03.2016г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 18 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8),

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 

И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ 

ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 384/12.02.2016 год.

 

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на дейност „Подбор и наемане на персонал на Звено за услуги в домашна среда” по проект „Независим живот : Достойни граждани на община Камено“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 „Независим живот” по договор BG05М9ОP001 –2.002-0110-С001,

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                                            Г Р А Ф И К

          За  изплащане на възнаграждения на СИК

          от проведени  ИЗБОРИ    2015г                                                           

           на 25.10.2015 г.

 

 

Териториална  дирекция

С  И  К

№ от….до

Място на          изплащане

Дата

1

ТД” ПРИМОРИЕ”

1-58  ,    

 286,            

 289      

Касата  на Община Бургас

Ул.”Александровска” №26

 

 

От  14,00часа    на  19.11.2015г

2

ТД”ВЪЗРАЖДАНЕ”   

 

 

59- 120,     290,            288

ТД”Възраждане”                 к-с”Меден рудник”

Каса  - ПБ

 От 14.00часа на  19.11.2015г

3

ТД”ОСВОБОЖДЕНИЕ

121 -165

ТД”Освобождение”

к-с”Славейков”до бл.49

Каса  - ПБ

 

От 14.00часа на   19.11.2015г

 

4

ТД „ИЗГРЕВ

166 -213   283,284        

ТД”Изгрев”

к-с”Зорница”бл.47

Каса  -ПБ

От 14.00часа на  19.11.2015г

5

ТД”ЗОРА”

214-251

ТД”ЗОРА”-Лазур

Ул.”Перущица”67 ,

Каса   -ПБ

От 14.00 часа на           19.11. 2015г

6

 

ТД”ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

 252- 257

ТД „Д.Езерово”                            Каса - ПБ

От 14.00часа на  19.11.2015г

7

Кв.БАНЕВО

258-261

 

Касата на   Община Бургас

От 14.00часа на   19.11.2015г

 

8

Кв.ВЕТРЕН

266-268

287,                      

Касата на Община Бургас

От 14.00часа на      19.11.2015г