В Държавен вестник бр.59 от 04.08.2015г. са обнародвани :

- Решение № 54-17/21.07.2015г. на Общински съвет  - гр.Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №104 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море в близост до о.т.527, през имот 000254 – смесена собственост, с начин на трайно ползване „друга селищна територия“, в КВС на землището на с.Рудник, до включването му в регулацията на населеното място при о.т.523 на юг от кв.133, съгласно представения проект ;

- Решение № 54-18/21.07.2015г. на Общински съвет  - гр.Бургас за одобряване на:

 ОБЩИНА БУРГАС

 
   

 ЗАПОВЕД

1637/03.07.15

 

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

Комисия по ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС

          На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения - протоколи  № 33 от 22.04.2010 г. и № 20 от 19.02 и 21.02.2013 г. на Общински съвет - гр. Бургас и решения – протоколи № 5 от 05.08.2014г. и № 6 от 02.09.2014г. на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство обявява

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас,