Сертификационен одит на ДЛС Несебър: Всичко е по FSC стандарт

В периода 23-27.07.2018 год. на ТП Държавно ловно стопанство „Несебър” бе извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган. 

На ловното стопанство няма повдигнати несъответствия и забележки спрямо Националния FSC стандарт за управление на горите в България. 

Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ТП ДЛС „Несебър” за сертифицирането на горите е ясен знак, с който се показва на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. 

Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието.