„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен изпълнява проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите,

Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие - Сливен работят по пилотен проект за строителство, рехабилитация и ремонт на републикански, общински и горски пътища.