Повече ефективност от проверките за незаконна сеч, постоянно присъствие на терен на контролните органи от горските структури през 2022 г. -  това показва статистиката за направените инспекции и наложените административни наказания от екипите на Изпълнителна агенция по горите и горските инспектори на регионалните дирекции по горите за 2022 г.