"Малкият креслив орел се явява един вид чадър. Под неговия чадър се скриват много други видове. Опазвайки местообитанията на малкия креслив орел, осигурявайки гори, в които той може да гнезди, всъщност даваме възможност да оцеляват много други видове - от синигера и дърволазката до прилепите“. 

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите, съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера.